Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30-6-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ AE»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΕ» προσκαλεί σύμφωνα με το νόμο τους κ. Μετόχους της στην ετήσια τακτική συνέλευση την 30η Ιουνίου του 2013 ημέρα Kυριακή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Θεμιστοκλέους, αριθμό 4 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διατάξεως :

  1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για το πεπραγμένο της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2012-31.12.2012.
  2. Έγκριση του Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» για την περίοδο 1.1.2012-31.12.2012.
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1.1.2012-31.12.2012.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Απόφαση για σύνταξη και αλλαγής τρόπου δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων από την χρήση λήξης 31.12.2013, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελισσάβετ Ρεκούτη

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ρεκούτη Σταματία-Αντιγόνη, Ρεκούτης Παναγιώτης, Χαραλαμποπούλου Μαρία